Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Takfotventil

Firebreather® takfotventil med godkjent brannmotstand (EI30) – enkleste og billigste tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet samtidig som nødvendig lufting ivaretas.

Prinsippet med kaldt loft og lufting via takfot er svært utbredt og har fungert meget bra siden det ble introdusert i Norge på 1950-tallet. Prinsippet sikrer tilstrekkelig utlufting av tak-konstruksjonen og hindrer soppvekst og andre fuktskader, samtidig som takflaten beholdes kald for å unngå uønskede følgeskader av snøsmelting og ising ved takfot og takrenner. Men prinsippet har alltid vært problematisk under brann, fordi branner spres til loft og tak ved at flammene slår ut gjennom vindu og opp gjennom de åpne luftespaltene i takfoten. Branner som spres til kaldt loft resulterer ofte i store materielle ødeleggelser (totalskade).

Se dokumentasjon og monteringsanvisning her.

80% av alle branner som spres mellom rekkehusleiligheter skyldes spredning til loft via takfot og videre til naboleiligheter.

– Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 

Med Firebreather Takfotventil har man nå fått en enkel og sikker løsning, som både ivaretar behovet for lufting gjennom takfot samtidig som den effektivt hindrer spredning av brann. Lufteventilen er godkjent for 30 min brannmotstand (EI 30) og tilfredsstiller anbefalingene om branncellebegrensende utførelse av takfot.

For oppføring av nye bygg betyr dette at man kan oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet og fortsatt benytte prinsippet med kaldt tak og lufting via takfot. For eksisterende bygg med kalde loft er tetting av takfot og montering av Firebreather takfotventiler et velegnet tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet uten omfattende bygningstekniske inngrep. Det vises til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som pålegger eiere av eldre bygninger å oppgradere bygningene til dagens sikkerhetsnivå iht Byggeforskrift av 1985 eller senere innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

I veiledningen til Teknisk forskrift (TEK17) anbefales det i § 11-8 annet ledd bokstav H at takfot utføres som branncellebegrensende konstruksjon og lufteventiler med brannmotstand angis som preakseptert løsning for lufting:

§ 11-8 annet ledd bokstav H Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

Spredning av brann fra et vindu eller en annen åpning i ytterveggen til fasaden og videre via takfoten eller gesimsen til et kaldt loft eller brennbart tak, er en vanlig årsak til rask og omfattende brannspredning.

Der takfoten utføres som branncellebegrensende konstruksjon mot et kaldt loft hvor loftet er en egen branncelle, må utlufting etableres andre steder. Alternativt kan det benyttes lufteventiler med brannmotstand.

Firebreather Takfotventil inneholder ingen bevegelige deler og trenger ikke spesielt vedlikehold med hensyn til funksjonssikkerhet..

Ventilen har et patentert sett av metallelementer som momentant hindrer gjennomtrengning av flammer ved brann.
I tillegg inneholder ventilen et ekspanderende materiale som tetter luftåpningene fullstendig når ventilen eksponeres for flammer eller varme røykgasser.
Slik hindres brannspredning i hele den klassifiserte perioden på 30 minutter.

Tredjepartsgodkjenning fra RISE:

  • RISEFR 030-0310

Testet og klassifisert i henhold til:

  • EN 1363-1:2020
  • EN 1364-5:2017
  • EN 1363-2:1999

MILJØ

FB Takfotventil er listet i husproduktportalen for produkter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Produktet overholder kjemikalieforskriften REACH.

Takfotventilkalkulator

Ventilasjonsbehovet for takkonstruksjonen må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle som grunnlag for valg av antall og plassering av lufteventilene. Kalkulatoren nedenfor gir en generell anbefaling ift minimum antall FB Takfotventiler per gulvareal på kaldt loft. Til grunnlag for beregningene i kalkulatoren er anbefalinger som blant annet fremkommer i boken Brandsäkra Trähus som er resultat av samarbeidsprosjektet Nordic Wood der blant andre Byggforsk deltar).

SINTEF Byggforsk Håndbok 51 Fleretasjes trehus anbefaler også at luftearealet av kalde loft/tak bør være 1/300 del av takets/loftets gulvareal. Det tas utgangspunkt i at det er totalt lufteareal inkludert areal for utlufting. Kalkulatoren angir anbefalt antall ventiler for innluft i takfot tilsvarende et areal på 1/600 av takets gulvareal. Det forutsettes konvensjonell utlufting i gavl. 1/300 totalt og 1/600 for innluft i takfot er vanligste verdiene som brukes også i andre land, f eks Federal Housing Administration (FHA) i USA.

For desimaltall bruk punktum mellom tallene.

  • m
  • m
  • m2
  • stk

Spesifikasjoner

Bestillingsnummer
Størrelse Brannklasse Artikkelnummer Nobbnr.
230 x 570 x 77 mm EI30 FBT-150-500-72-30 43740824

Konseptet

Den patenterte Firebreather® teknologien er et konsept for passive lufteventiler som blokkerer for brannspredning gjennom lufteåpninger. Teknologien gjør det mulig å lage ventiler som slipper gjennom luft, men som hindrer spredning av brann med øyeblikkelig virkning.

Firebreather

Våre produkter

Hulromsventil

Luftelukeventil

Overstrømsventil

Takfotventil