Skogbrann

Tørt, varmt vær over lengre tid gir økt skogbrannfare. Store, ukontrollerte branner setter mennesker og dyrs liv og helse i fare, og kan ødelegge skog, bygninger og infrastruktur. En skogbrann innebærer alt fra lett påvirkning av skogmiljøet, til gjennomgripende endringer i hele økosystemer. For enkelte arter kan skogbrann være en katastrofe, for andre en nødvendighet for artens videre eksistens. Barmarksesongen 2020 hadde 379 registrerte skogbranner på til sammen 2 948 dekar, som er det minste arealet som er registrert de siste fem årene. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Les mer om skogbrann fra Norsk institutt for biøkonomi her.

SECURO HAR SKREVET EN ARTIKKEL OM "WILDFIRE", TRYKK HER FOR Å LESE.

Skogbrann og biologisk mangfold

Ikke alle branner trenger å slukkes da de tjener viktige økologiske formål. I noen områder spiller regelmessige branner en nøkkelrolle for å drive og opprettholde områdets biologiske mangfold. Planter kan være avhengige av ild og noen dyr er avhengige av disse plantene, andre dyr er avhengige av det dyret og så videre. Det er en hel struktur av avhengighet. Etter en brann får man en åpen plass i skogen og ekstra sollys som trær og planter trenger for å vokse. Derav blir næringsstoffer returnert til jorden gjennom asken fra vegetasjonen. Kontrollert brenning kan også forhindre ødeleggende skogbranner ved å fjerne døde materialer som kan fungere som drivstoff til en brann. Tanken er at noen skogbranner får brenne på grunn av deres positive effekt på biologisk mangfold.

Koala bear in wildfire

Koala som rømmer fra en australsk skogbrann

Benny Marty/Shutterstock

Plant wildfire

Australske planter som regenerer etter katastrofal brann.

DMV Photography/Shutterstock

Bee on flower

Bie på en mint plante

Benny Marty/Shutterstock

Men, skogbranner som brenner i flere uker og som kan påvirke millioner av mennesker over tusenvis av kvadratkilometer, byr på en stor utfordring. Skogbranner brenner over lengre tid og på varmere steder enn tidligere. De blusser opp på uventede steder, som tørkende torvmarker og i permafrostområder. Disse store brannene kan være veldig ødeleggende for viktige områder med biologisk mangfold, som kanskje aldri kommer seg helt igjen. Ikke bare kan skogbranner bidra negativt for klimaendringer ved å slippe ut enorme mengder klimagasser ut i atmosfæren, men de reduserer også det biologiske mangfoldet.